Skip to content

Ordered before 11PM = shipped today

Free delivery over 20$

  Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 13-04-2022

  Zdajemy sobie sprawę, że obdarzyłeś nas zaufaniem. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest ochrona Twojej prywatności. Na tej stronie informujemy, jakie dane zbieramy podczas korzystania z naszej witryny internetowej, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy, aby poprawić komfort użytkowania. W ten sposób dokładnie zrozumiesz, jak działamy.

  Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do usług Zyna. Należy pamiętać, że Zyna nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron internetowych i źródeł. Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację polityki prywatności.

  Zyna szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej strony internetowej i zapewnia, że dane osobowe, które nam przekazujesz, są traktowane jako poufne.  Oświadczenie o gromadzeniu danych osobowych

  Niniejsze oświadczenie o gromadzeniu danych osobowych ("Oświadczenie o gromadzeniu danych osobowych") ma na celu poinformowanie użytkownika zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (prywatności):

  w jakim celu gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane po ich zgromadzeniu w związku z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej witryny internetowej ("Witryna") lub zakupem przez użytkownika produktów sprzedawanych za pośrednictwem niniejszej Witryny ("Produkty");
  komu mogą zostać ujawnione dane osobowe użytkownika; oraz
  z kim można się kontaktować w celu uzyskania dostępu do danych lub ich sprostowania.
  Możemy zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych poprzez zmianę tej strony. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby być świadomym wszelkich wprowadzanych przez nas zmian.

  Dane użytkownika
  1.1 ("my", "nas", "nasz") jest użytkownikiem danych.

  Osoby zaangażowane
  Niniejszy PICS ma zastosowanie do danych osobowych ("użytkownika" lub "jego"):

  (a) Odwiedzających: osób, które odwiedzają naszą stronę internetową;

  (b) Użytkowników: osób, które kupują, zamawiają lub otrzymują produkty;

  (c) Kontaktów: osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty e-mail lub w inny sposób.

  Co zbieramy
  3.1 Możemy gromadzić, przechowywać, przetwarzać, przekazywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

  (a) od Odwiedzających: adres IP lub inne unikalne identyfikatory urządzeń;*.

  (b) od Użytkowników:  Nazwa Użytkownika;

  Hasło do konta;
  iii. imię i nazwisko; *

  adres e-mail; *
  adres rozliczeniowy; *
  adres dostawy
  vii. szczegóły płatności; *

  viii. numer telefonu;

  (c) od osób kontaktowych:

  imię i nazwisko; *
  adres e-mail; * iii.
  iii. wszelkie inne dane osobowe przekazane nam przez użytkownika.

  * oznacza obowiązkowe dane osobowe

  3.2 Jeśli użytkownik nie poda nam obowiązkowych danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić mu dostępu do naszej strony internetowej, dostarczyć mu naszych produktów lub odpowiedzieć na komunikację z nami.

  Cel i wykorzystanie
  4.1 Możemy gromadzić, przechowywać, przetwarzać, przekazywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

  (a) w celu dostarczania użytkownikowi naszych produktów, np:  zarządzanie zamówieniami i ich realizacja;
  jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować konto na naszej stronie internetowej, w celu utworzenia i aktualizacji zarejestrowanego u nas konta; oraz


  (iii) przetwarzanie i ułatwianie fakturowania i płatności za zamówienia;

  (b) monitorowanie i analizowanie korzystania z naszej strony internetowej oraz tworzenie zbiorczych statystyk dotyczących takiego korzystania;

  (c) personalizowania doświadczeń użytkownika na naszej stronie internetowej, w tym identyfikowania jego preferencji i zachowań w celu lepszego reagowania na jego indywidualne potrzeby

  (d) w celu ulepszania naszej strony internetowej i naszych produktów w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od użytkownika oraz w oparciu o naszą analizę korzystania z naszej strony internetowej i zakupu produktów

  (e) na potrzeby badań i rozwoju oraz poprzez wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do testowania, badania, analizowania i wspomagania rozwoju produktów (w tym uczenia maszynowego)

  (f) w celu obsługi klienta i pomagania nam w skuteczniejszym reagowaniu na zgłoszenia serwisowe, otrzymywaniu informacji zwrotnych i zaspokajaniu potrzeb w zakresie wsparcia;

  (g) na potrzeby komunikacji niemarketingowej związanej z zamówieniami użytkownika, takiej jak potwierdzenia zamówień i powiadomienia o wysyłce;

  (h) do celów technicznych i zarządzania projektami;

  (i) w celu utrzymania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

  (j) w celu zapobiegania oszustwom;

  (k) na potrzeby postępowań prawnych lub jeśli jest to wymagane przez organy regulacyjne, organy rządowe i oficjalne dochodzenia;

  (l) do celów marketingu bezpośredniego, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika (zob. sekcja 11 poniżej); oraz

  (m) do innych celów bezpośrednio związanych z powyższymi.

  4.2 Gromadzone przez nas dane osobowe nie mogą być wykorzystywane do innych celów, chyba że:

  (a) użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich wykorzystanie do odpowiednich innych celów;

  (b) cel jest bezpośrednio związany z celem, dla którego dane osobowe zostały zebrane; lub

  (c) jesteśmy upoważnieni do wykorzystywania danych osobowych do innych celów na podstawie wyłączenia lub w inny sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

  Przekazywane osoby
  5.1 Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika następującym osobom:

  (a) naszym pracownikom i członkom kadry kierowniczej;

  (b) naszym podmiotom stowarzyszonym oraz ich pracownikom i członkom kadry kierowniczej;

  (c) Shopify Inc, dostawcy usług IT zaangażowanemu przez nas do obsługi i utrzymania Witryny oraz przetwarzania zamówień użytkownika za pośrednictwem Witryny, a także jego spółkom zależnym i dominującym;

  (d) Paypal Holdings Inc. i jej spółki zależne oraz inne podmioty przetwarzające lub ułatwiające płatności ("podmioty przetwarzające płatności"), które możemy zaangażować do przetwarzania płatności dla nas w związku z naszymi produktami lub w toku naszej działalności

  (e) dostawcy naszych produktów ("Dostawcy"), aby umożliwić wysyłkę naszych produktów do użytkownika;

  (f) innym dostawcom usług i podmiotom przetwarzającym dane zatrudnionym przez nas, takim jak:

  Dostawcy usług administracyjnych;
  dostawcy usług IT i oprogramowania;
  (iii) dostawcy usług analizy danych;

  dostawcy usług wprowadzania i przetwarzania danych
  dostawcy usług w chmurze; oraz
  agencje informacji kredytowej.


  (g) nasi ubezpieczyciele i bankierzy;

  (h) nasi profesjonalni doradcy prawni, finansowi i księgowi;

  (i) innym spółkom, organizacjom lub osobom fizycznym w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, procedury prawne, żądania rządowe lub gdy ujawnienie jest właściwe ze względów bezpieczeństwa. Obejmuje to udostępnianie danych osobowych użytkownika innym spółkom, organizacjom lub osobom fizycznym w celu ochrony przed oszustwami i zapobiegania im; oraz

  (j) innym spółkom, organizacjom lub osobom fizycznym w ramach negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów biznesowych, konsolidacji lub restrukturyzacji, finansowania lub nabycia całości lub części naszej działalności przez lub w innej spółce.

  5.2 Dokonując płatności na naszą rzecz za pośrednictwem podmiotów przetwarzających płatności, użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z podmiotem przetwarzającym płatności i podlega jego warunkom użytkowania i polityce prywatności. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności podmiotu przetwarzającego płatności oraz, w stosownych przypadkach i według jego uznania, zaznaczyć akceptację polityki prywatności podmiotu przetwarzającego płatności, która nie podlega niniejszym OWS ani naszej Polityce prywatności.

  5.3 Jeśli ujawnimy dane osobowe użytkownika innym osobom, zapewnimy poufność danych osobowych użytkownika poprzez włączenie klauzul poufności lub innych klauzul umownych do umów ze stronami trzecimi, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika.

  5.4 Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim innym niż opisane w punkcie 5.1 powyżej, jeśli powiadomimy o tym użytkownika z wyprzedzeniem i uzyskamy jego zgodę.

  Pliki cookie
  6.1 Nasza Polityka dotycząca plików cookie stanowi część niniejszej Polityki prywatności, na podstawie której można odwiedzać i korzystać z naszej witryny internetowej.

  6.1 Plik cookie to niewielki plik danych, który witryna internetowa może wysłać do komputera lub urządzenia użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej.

  6.2 Pliki cookie są wykorzystywane do tego, aby strony internetowe działały lepiej i wydajniej, zazwyczaj poprzez umożliwienie im rozpoznania użytkownika i zapamiętania ważnych informacji, które ułatwią korzystanie ze strony internetowej (np. poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika).

  6.3 Używamy plików cookie do:

  (a) przechowywania danych technicznych w celu zapewnienia, że nasza strona internetowa ładuje się i wyświetla prawidłowo i wydajnie, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową;

  (b) zapamiętywania dokonanych przez użytkownika wyborów lub podanych przez niego informacji (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajduje), tak aby jego preferencje zostały zapisane na potrzeby przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej, a użytkownik nie musiał ponownie potwierdzać swojej tożsamości podczas kolejnych wizyt;

  (c) analizować sposób poruszania się po naszej witrynie internetowej, aby pomóc nam zoptymalizować jej projekt; oraz

  (d) monitorować zachowanie i preferencje użytkownika, abyśmy mogli ocenić, jakiego rodzaju informacjami i produktami od nas użytkownik może być zainteresowany.

  6.4 Używamy:

  (a) sesyjne pliki cookie, które są unikalne dla każdej wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej; oraz

  (b) trwałe pliki cookie, które nie są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki i są aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową.

  6.5 Używane przez nas pliki cookie to:

  (a) niezbędne pliki cookie, które są niezbędne dla naszej strony internetowej, aby pomóc użytkownikowi w przechodzeniu ze strony na stronę i korzystaniu z funkcji naszej strony internetowej;

  (b) funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają naszej stronie internetowej zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika i zapewniają bardziej spersonalizowane funkcje; lub

  (c) wydajnościowe pliki cookie, które zbierają informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej przez użytkownika i pomagają nam poprawić jej wydajność.

  6.6 Korzystamy z ograniczonej liczby plików cookie stron trzecich, które można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

  6.7 Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej bez powiadomienia nas o odmowie korzystania z plików cookie lub wycofania zgody, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

  6.8 Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Ustawienia te można zazwyczaj znaleźć w menu "ustawienia" lub "preferencje" przeglądarki internetowej lub klikając "pomoc" w menu przeglądarki. Usunięcie plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny internetowej.

  6.9 Przechowujemy pliki cookie tylko przez czas niezbędny do funkcji, do której są używane. Funkcja ta różni się w zależności od pliku cookie.

  Przechowywanie
  7.1 Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Możemy również przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych.

  7.2 Przekazane nam dane osobowe zostaną zniszczone po upływie tego okresu przechowywania.

  Dostęp i korekta
  9.1 Zgodnie z RODO użytkownik ma prawo do:

  (a) zażądania kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy, chyba że jesteśmy zwolnieni z obowiązku spełnienia wniosku o dostęp do danych; oraz

  (b) żądania od nas dokonania niezbędnych poprawek w odniesieniu do danych osobowych, które użytkownik uważa za niedokładne po tym, jak spełniliśmy jego żądanie dostępu do danych. Możemy odrzucić wniosek o korektę danych, jeśli uważamy, że dane osobowe są dokładne, wyrażenie opinii lub proponowana korekta jest niedokładna.

  9.2 Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je poprawić, prosimy o kontakt.

  9.3 Zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty za rozpatrzenie wniosku o dostęp do danych osobowych lub ich poprawienie.

  Marketing bezpośredni
  10.1 Możemy wykorzystywać zgromadzone dane osobowe użytkownika w celu sprzedaży naszych produktów bezpośrednio użytkownikowi.

  10.2 Rodzaje danych osobowych, które wykorzystujemy do marketingu bezpośredniego to:

  □ imię i nazwisko;

  □ adres e-mail użytkownika;

  Nie wnoszę sprzeciwu wobec wykorzystywania tego rodzaju danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

  Sprzeciwiam się wykorzystywaniu rodzajów danych osobowych zaznaczonych w polach do marketingu bezpośredniego (ale nie innych rodzajów).

  10.3 Działania marketingu bezpośredniego, które zamierzamy prowadzić z wykorzystaniem danych osobowych użytkownika, to:

  □ materiały informacyjne i promocyjne dotyczące: naszych produktów, produktów podobnych do wcześniej zakupionych przez użytkownika, rabatów i innych promocji oraz informacji o nas, które naszym zdaniem mogą być przydatne dla użytkownika;

  aktualizacje dotyczące naszej strony internetowej lub produktów; oraz

  życzenia świąteczne.

  Nie wyrażam zgody na otrzymywanie tego rodzaju marketingu bezpośredniego.

  Sprzeciwiam się otrzymywaniu rodzajów marketingu bezpośredniego zaznaczonych w polach (ale nie innych rodzajów).

  10.4 Jeśli użytkownik nie wyrazi wyraźnej zgody, nie możemy wykorzystywać danych osobowych do działań marketingu bezpośredniego opisanych w niniejszym punkcie 11.

  10.5 Jeśli otrzymamy zgodę użytkownika na marketing bezpośredni, możemy ujawnić jego dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego osobom wymienionym w sekcji 5.1.

  10.6 Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wysyłając nam wiadomość e-mail lub odpowiadając nagłówkiem "anuluj subskrypcję" na wszelkie otrzymywane od nas komunikaty dotyczące marketingu bezpośredniego.

  Customer service

  Our customer service department is available 24 hours a day, 7 days a week to answer all your questions.

  Secure check-out

  Easy and secure payments

  Quality guarantee

  We conduct daily market research for the lowest price guarantee.

  Free delivery

  Free delivery over 20$