Skip to content

Ordered before 11PM = shipped today

Free delivery over 20$

  Zasady i warunki

  ogólne warunki handlowe Zyna

  Wprowadzenie
  1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej lub zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

  1.2 Zdefiniowane terminy i interpretacja niniejszych warunków zostały określone w sekcji 26.

  Akceptacja
  2.1 Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

  (a) jesteś osobą fizyczną i masz ukończone 18 lat;

  (b) jest uprawniony do zawarcia z nami prawnie wiążącej umowy; oraz

  (c) nie ma zakazu zawarcia z nami prawnie wiążącej umowy na mocy obowiązującego prawa lub umowy.

  2.2 Zastrzegamy sobie prawo do zażądania pisemnego potwierdzenia upoważnienia użytkownika do zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

  2.3 Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie:

  (a) nie został skazany za przestępstwo komputerowe lub internetowe; oraz

  (b) wcześniej nie odmówiono mu dostępu do Produktów lub Witryny.

  2.4 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy użytkownikowi dostępu do naszej strony internetowej, jeśli uznamy taką odmowę za konieczną lub stosowną.

  2.5 W przypadku złożenia zamówienia:

  (a) użytkownik oświadcza i gwarantuje, że uważnie i w całości zapoznał się z niniejszym regulaminem;

  (b) ofertę dokonania zakupu Zamówienia wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem;

  (c) akceptacja, że Potwierdzenie Zamówienia zostanie dokonane wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu; oraz

  (d) zobowiązanie użytkownika wobec nas do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  2.6 Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszy Regulamin, nie powinien korzystać z Witryny ani nabywać Produktów.

  2.7 Użytkownik musi wyraźnie wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin, aby:

  (a) przesyłać informacje na naszą stronę internetową lub za jej pośrednictwem; lub

  (b) zakupić produkt.  2.8 Odwiedzając naszą stronę internetową, kupując produkty lub wyrażając zgodę na niniejsze warunki:

  (a) użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na naszą Politykę Prywatności; oraz

  (b) użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania (więcej szczegółów w sekcji 12 poniżej).

  2.9 Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.

  2.10 Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na niniejszy Regulamin, nie będzie mógł złożyć zamówienia ani komunikować się z nami.

  Użytek osobisty
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będzie korzystał z Witryny w celu zakupu Produktów wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, jako zleceniodawca, a nie jako agent lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

  Cena
  4.1 Ceny Produktów podane na naszej Stronie Internetowej obejmują koszty dostawy, ale nie obejmują wszelkich opłat, podatków, ceł, opłat wyrównawczych lub podobnych opłat rządowych ("cła niezapłacone i nieopodatkowane").

  4.2 Wszelkie opłaty, należności, cła, podatki lub inne opłaty i deklaracje rządowe związane z importem Produktów na adres dostawy są obowiązkiem użytkownika i muszą być ponoszone przez użytkownika i nie obejmują cen Produktów. Wszystkie dostawy mogą w niektórych przypadkach wiązać się z dodatkowymi kosztami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść Klient. Obejmują one koszty oprócz kosztów wysyłki, cła lub podatek od sprzedaży importowej mogą również mieć zastosowanie, jeśli towary są wysyłane z kraju spoza UE (Chiny), czy cła mają zastosowanie do produktu, należy wyjaśnić z naszym działem obsługi klienta przed złożeniem zamówienia. Opłaty celne lub importowe nie są opłacane przez nas i są obowiązkiem kupującego. Nasze towary są zawsze wysyłane "bez cła i nieopodatkowane". Kupujący jest "zarejestrowanym importerem" i jest odpowiedzialny za prawidłowe uiszczenie opłat celnych i/lub podatków importowych oraz musi w pełni przestrzegać wszystkich praw i przepisów kraju importu. Ponieważ przepisy dotyczące importu towarów różnią się w zależności od kraju, przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić obowiązujące w danym kraju cła i podatki importowe. Kupujący jest zobowiązany do pełnej weryfikacji zgodności ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami kraju importu po otrzymaniu towarów.

  4.3 Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i ceny produktów wymienionych na naszej stronie internetowej były prawidłowe. Mogą jednak wystąpić przypadki, w których popełniono błędy. Jeśli odkryjemy, że wystąpił błąd cenowy, poinformujemy o tym użytkownika tak szybko, jak to możliwe i damy mu możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia po prawidłowej cenie lub anulowania zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem lub nie otrzymamy od niego odpowiedzi, zamówienie zostanie uznane za anulowane, a użytkownik otrzyma pełny zwrot pieniędzy. Jeśli użytkownik zdecyduje się na ponowne potwierdzenie zamówienia, zorganizujemy dostawę zamówienia i obciążymy lub zwrócimy kwoty określone w naszym powiadomieniu do użytkownika wkrótce po otrzymaniu ponownego potwierdzenia zamówienia wraz z formą i metodą płatności wykorzystaną do złożenia zamówienia.

  4.4 Nie jesteśmy zobowiązani do realizacji zamówienia, jeśli cena podana na Stronie Internetowej jest nieprawidłowa (nawet po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia).

  4.5 Ceny mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Zmiany takie nie będą jednak miały wpływu na zamówienia, dla których zostało wysłane Potwierdzenie Zamówienia.

  Składanie zamówienia
  5.1 Po złożeniu zamówienia wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności towaru w magazynie. Jeśli posiadamy wystarczające zapasy, aby zrealizować zamówienie, użytkownik otrzyma potwierdzenie zamówienia, które posłuży nam jako potwierdzenie otrzymania zamówienia. W przypadku problemów z dostawą lub niewystarczających zapasów do realizacji zamówienia, powiadomimy o tym użytkownika pocztą elektroniczną i zwrócimy wszelkie płatności dokonane za zamówienie.

  5.2 Umowa zostaje zawarta wyłącznie po wystawieniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia i wyłącznie w odniesieniu do Produktów określonych w Potwierdzeniu Zamówienia. Niniejsze warunki stanowią część umowy i mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich innych warunków.

  5.3 Jeśli zamówienie użytkownika składa się z więcej niż jednego Produktu, Produkty mogą zostać dostarczone użytkownikowi w oddzielnych dostawach w różnych terminach.

  5.4 Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Produktów z Witryny w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie również prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów lub treści z Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za usunięcie jakiegokolwiek produktu z naszej strony internetowej ani za edycję lub usunięcie jakichkolwiek materiałów lub treści z naszej strony internetowej.

  5.5 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego przez użytkownika w dowolnym momencie (nawet po wysłaniu potwierdzenia zamówienia). Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za anulowanie lub odrzucenie zamówienia.

  5.6 W przypadku anulowania zamówienia po otrzymaniu płatności (a nawet po wysłaniu potwierdzenia zamówienia), płatność za zamówienie zostanie zwrócona użytkownikowi w całości.  Płatność
  6.1 Użytkownik może zapłacić za Produkty, korzystając z procesora płatności wymienionego na naszej Stronie Internetowej.

  6.2 Użytkownik może również zapłacić za całość lub część zamówienia za pomocą dostarczonego przez nas kuponu promocyjnego. Kupony promocyjne można wprowadzać wyłącznie online przy kasie.

  6.3 Możemy korzystać z usług podmiotów przetwarzających płatności w celu przetwarzania płatności między użytkownikiem a nami. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez nas dokumentów i informacji na jego temat podmiotom przetwarzającym płatności, w tym dokumentów i informacji zawierających dane osobowe użytkownika.

  6.4 Nie jesteśmy regulowanym podmiotem przetwarzającym płatności ani przekazującym pieniądze i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z płatnościami lub błędy spowodowane przez podmioty przetwarzające płatności.

  6.5 Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie pełnych i dokładnych informacji w procesie płatności, a wszelkie płatności muszą być dokonywane ze środków własnych użytkownika. Składając zamówienie, użytkownik potwierdza, że:

  (a) metoda płatności użyta do dokonania płatności należy do Użytkownika;

  (b) w stosownych przypadkach, że użytkownik jest prawowitym posiadaczem kuponu promocyjnego; oraz

  (c) użytkownik posiada wystarczające środki lub możliwości kredytowe do opłacenia danego zamówienia.

  6.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione użycie kart kredytowych, debetowych lub przedpłaconych Użytkownika przez osoby trzecie, nawet w przypadku zgłoszenia kradzieży takich kart. Możemy powiadomić wszelkie właściwe organy (w tym biura informacji kredytowej) o nieuczciwych płatnościach lub innych nielegalnych działaniach.

  6.7 Użytkownik nie będzie:

  (a) dokonywać ani próbować dokonywać obciążeń zwrotnych w związku z jakąkolwiek płatnością dokonaną przez użytkownika za Produkty; lub

  (b) cofać jakichkolwiek płatności dokonanych przez użytkownika w związku z Produktami.

  6.8 Użytkownik w pełni zabezpieczy nas przed wszelkimi przypadkami cofnięcia lub obciążenia zwrotnego płatności dokonanych przez użytkownika oraz wszelkimi stratami, kosztami, zobowiązaniami lub wydatkami poniesionymi przez nas w związku z takim cofnięciem lub obciążeniem zwrotnym.  Dostawa
  7.1 Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć zamówienie na adres podany przez użytkownika podczas składania zamówienia.

  7.2 Szacowana data dostawy zostanie podana podczas sprawdzania zamówienia.

  7.3 Możemy powiadomić użytkownika, jeśli nie spodziewamy się dotrzymać szacowanej daty dostawy, ale nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty, zobowiązania, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnionej dostawy w zakresie dozwolonym przez prawo.

  7.4 Możliwe jest, że nie będziemy w stanie dostarczyć Produktów do niektórych lokalizacji. W takim przypadku powiadomimy użytkownika i zorganizujemy anulowanie i zwrot kosztów zamówienia lub dostawę zamówienia na alternatywny adres dostawy potwierdzony przez użytkownika.

  7.5 Ryzyko związane z Produktem przechodzi na użytkownika z chwilą jego dostarczenia na adres dostawy, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostawa jest opóźniona z powodu niewykonania przez użytkownika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Ryzyko przechodzi w dniu, w którym dostawa miałaby miejsce, gdyby użytkownik nie uchybił swoim obowiązkom.

  7.6 Jeśli użytkownik nie jest dostępny w celu odbioru zamówienia, możemy pozostawić kartę z instrukcjami dla przewoźnika, aby ponownie dostarczył lub odebrał zamówienie.

  7.7 W przypadku opóźnienia w dostawie lub odbiorze spowodowanego nieuzasadnioną odmową przyjęcia dostawy przez użytkownika lub w przypadku nieprzyjęcia zamówienia przez użytkownika lub nieodebrania go od przewoźnika, możemy obciążyć użytkownika kosztami i innymi wydatkami, które w uzasadniony sposób poniesiemy w związku ze zwrotem zamówienia do nadawcy, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych przysługujących nam.

  7.8 Towary zostaną wysłane w ciągu 2-120 dni po potwierdzeniu otrzymania płatności. Standardowy czas dostawy wynosi 20-30 dni roboczych, w wyjątkowych przypadkach do 16 tygodni, chyba że w opisie przedmiotu podano inaczej. Właściciel nie prowadzi wysyłki bezpośredniej. Zamówienie jest wysyłane przez producenta, gdy tylko całe zamówienie znajdzie się w magazynie.  7.9 Wszelkie cła, opłaty, opłaty celne, podatki lub inne opłaty rządowe i deklaracje dotyczące importu Produktów na adres dostawy są obowiązkiem Użytkownika i muszą być ponoszone przez Użytkownika i nie obejmują cen Produktów. Wszystkie dostawy mogą w niektórych przypadkach wiązać się z dodatkowymi kosztami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść Klient. Obejmują one koszty oprócz kosztów wysyłki, cła lub podatek od sprzedaży importowej mogą mieć również zastosowanie, jeśli towary są wysyłane z kraju spoza UE (Chiny), czy cła mają zastosowanie do produktu, należy wyjaśnić z naszym działem obsługi klienta przed złożeniem zamówienia. Opłaty celne lub importowe nie są opłacane przez nas i są obowiązkiem kupującego. Nasze towary są zawsze wysyłane "bez cła i nieopodatkowane". Kupujący jest "zarejestrowanym importerem" i jest odpowiedzialny za prawidłowe uiszczenie opłat celnych i/lub podatków importowych oraz musi w pełni przestrzegać wszystkich praw i przepisów kraju importu. Ponieważ przepisy dotyczące importu towarów różnią się w zależności od kraju, przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić obowiązujące w danym kraju cła i podatki importowe. Kupujący jest zobowiązany do pełnej weryfikacji zgodności ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami kraju importu po otrzymaniu towarów.

  Anulowanie lub modyfikacja zamówień
  8.1 Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej, użytkownik może anulować lub zmienić zamówienie, wysyłając do nas wiadomość e-mail. Pod warunkiem, że byliśmy w stanie przetworzyć wiadomość e-mail na czas. Nie możemy zagwarantować, że będziemy mogli anulować zamówienie. Pracujemy z automatycznymi systemami. Zajętość również odgrywa rolę. Nie ponosimy odpowiedzialności za proces anulowania i dołożymy wszelkich starań, aby przetworzyć go na czas.

  8.2 Po zapakowaniu zamówienia nie można go anulować ani zmienić, a zamiast tego należy je zwrócić do nas zgodnie z sekcją 10 poniżej. Ponieważ nasze towary są wysyłane z Azji, mogą wystąpić dłuższe czasy tranzytu, nad którymi nie mamy kontroli. Jeśli produkty są już w drodze do użytkownika, anulowanie zamówienia nie jest możliwe. Należy poczekać na otrzymanie towarów i odesłać je do nas. Możesz oczywiście poinformować nas o rezygnacji z wyprzedzeniem. Aby zagwarantować najszybszy możliwy zwrot, prosimy o przesłanie nam potwierdzenia wysyłki. Wcześniejszy zwrot pieniędzy jest możliwy najwcześniej 16 tygodni po otrzymaniu zamówienia, jeśli towary nie zostały otrzymane.

  8.3 Ponieważ działamy w oparciu o w pełni zautomatyzowany system, realizacja zamówień rozpoczyna się natychmiast po ich złożeniu. W związku z tym niestety nie możemy przerwać procesu wysyłki do momentu dostawy, więc zwroty przed otrzymaniem towarów są możliwe tylko do 24 godzin po złożeniu zamówienia.  Niezdrowe produkty
  9.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty są standardowe i nie są dostosowane do szczególnych wymagań użytkownika.

  9.2 Wszystkie opisy produktów, informacje i materiały wymienione w Witrynie są dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub rękojmi jakiegokolwiek rodzaju.

  9.3 Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu otrzymanego przez użytkownika.

  9.4 Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, należy wysłać wiadomość e-mail i poinformować nas o produkcie, który ma zostać zwrócony, oraz o zdjęciu wadliwego produktu.

  9.5 Użytkownik może zwrócić nam produkt zgodnie z punktem 10.

  9.6 Zbadamy produkt po jego otrzymaniu. Nasz czas przetwarzania różni się w zależności od zamówienia.

  9.7 Wyślemy wiadomość e-mail, jeśli będziemy przekonani, że produkt jest wadliwy.

  9.8 Nasza wyłączna odpowiedzialność wobec użytkownika w związku z wadliwymi produktami polega (według naszego uznania) na:

  (a) wymianę Produktu i uiszczenie opłaty za dostawę Produktów na Adres Dostawy, przy czym użytkownik musi zwrócić nam wadliwy Produkt, a my następnie dostarczymy Produkt zastępczy na Adres Dostawy; lub

  (b) zapłaci użytkownikowi kwotę równą cenie Produktu i zwróci nam wadliwy Produkt. Kwota ta zostanie wypłacona użytkownikowi poprzez wpłatę na rachunek, z którego otrzymaliśmy płatność, przy użyciu tej samej metody płatności.

  9.9 Jeśli ustalimy, że Produkt nie jest wadliwy, możemy, według własnego uznania, zdecydować o nieprzyznaniu użytkownikowi zwrotu pieniędzy za Produkt i możemy zażądać od użytkownika uiszczenia wszelkich uzasadnionych opłat serwisowych i obciążyć nimi metodę płatności użytą do złożenia zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania, koszty, szkody, opłaty lub wydatki poniesione w wyniku niniejszego punktu w zakresie dozwolonym przez prawo.

  .

  Zwroty i refundacje
  10.1 Nasza Polityka Zwrotów stanowi część niniejszych warunków, na podstawie których użytkownik może uzyskiwać dostęp do naszej witryny internetowej i korzystać z niej.

  10.2 Jeśli użytkownik nie jest w pełni zadowolony ze swojego zamówienia, może powiadomić nas pocztą elektroniczną, który produkt chce zwrócić i zwrócić go do nas.

  Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, otrzymała lub otrzymała ostatni towar. Formularz zwrotu wraz z adresem zwrotnym: KLIKNIJ TUTAJ

  10.3 Koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient.

  10.4 Produkt musi zostać przez nas odebrany, aby klient mógł otrzymać zwrot pieniędzy. Sprawdzimy zwrócony produkt po jego otrzymaniu.

  10.5 Klient musi upewnić się, że Produkt został wysłany do nas w takim samym stanie, w jakim go otrzymał i że jest odpowiednio zapakowany. Produkt musi być nieużywany, etykiety nie mogą być naruszone, a produkt musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Jeśli produkt zostanie zwrócony w nieodpowiednim stanie, zastrzegamy sobie prawo do odmowy jego zwrotu.

  10.6 Czas przetwarzania zwrotu zależy od zamówienia.

  10.7 Jeśli będziemy zadowoleni ze stanu zwróconego produktu, wyślemy wiadomość e-mail autoryzującą zwrot. Po wysłaniu powiadomienia o autoryzacji zwrotu, kwota zostanie zwrócona na konto użyte do złożenia zamówienia w krótkim czasie.  10.8 Anulowanie jest zakończone, gdy otrzymamy fizyczne towary.

  10.9 Ponieważ nasze towary są wysyłane z Azji, mogą wystąpić dłuższe czasy tranzytu, nad którymi nie mamy kontroli. Jeśli towary są już w drodze do użytkownika, anulowanie nie jest możliwe. Należy poczekać na otrzymanie towarów i odesłać je do nas. Możesz oczywiście poinformować nas o rezygnacji z wyprzedzeniem. Aby zagwarantować najszybszy możliwy zwrot, prosimy o przesłanie nam potwierdzenia wysyłki. Wcześniejszy zwrot pieniędzy jest możliwy najwcześniej 16 tygodni po otrzymaniu zamówienia, jeśli towary nie zostały otrzymane.

  Kupony
  11.1 Użytkownik może korzystać z naszych kuponów promocyjnych lub rabatów podczas dokonywania płatności za produkty w Witrynie.

  11.2 Aby zrealizować kupon lub zastosować zniżkę, kupon lub kod rabatowy należy wprowadzić na stronie płatności zamówienia.

  11.3 Po wprowadzeniu i zastosowaniu kodu kuponu lub kodu rabatowego, kupon lub rabat zostanie odjęty od całkowitej kwoty zamówienia przy kasie.

  12.4 Użytkownik może zrealizować lub wykorzystać tylko jeden kupon promocyjny lub rabat na jedno zamówienie.

  11.5 Środki na kuponie promocyjnym nie są oprocentowane i nie mają wartości pieniężnej.

  11.6 Jeśli saldo kuponu promocyjnego nie jest wystarczające do realizacji zamówienia, użytkownik może dopłacić różnicę za pomocą oddzielnej metody płatności dostępnej w Witrynie.

  11.7 W przypadku wykorzystania kuponu promocyjnego na Zamówienie, które zostało zwrócone, użytkownikowi nie zostanie zwrócona wartość kuponu promocyjnego. Jeśli jednak użytkownik zapłacił część kwoty za pomocą innej metody płatności, część ta może zostać zwrócona.  Dopuszczalne użytkowanie
  12.1 Użytkownikowi nie wolno ("Zabronione działania"):

  (a) korzystać z naszej Witryny w jakikolwiek sposób lub podejmować jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie Witryny lub pogorszenie wydajności, dostępności lub dostępności Witryny;

  (b) korzystania z naszej strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem

  (c) korzystania z naszej strony internetowej w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów składających się z (lub powiązanych z) oprogramowania szpiegującego, wirusa komputerowego, konia trojańskiego, robaka, rejestratora naciśnięć klawiszy, rootkita lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego

  (d) wykonywania jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych czynności gromadzenia danych (w tym skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych lub zbierania danych) na naszej stronie internetowej lub w związku z nią bez naszej wyraźnej pisemnej zgody

  (e) uzyskiwać dostępu lub w inny sposób wchodzić w interakcję z naszą witryną za pomocą robota, pająka lub innych zautomatyzowanych środków;

  (f) naruszać wytycznych zawartych w pliku robots.txt dla naszej witryny;

  (g) wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do działań marketingu bezpośredniego (w tym marketingu e-mailowego, marketingu SMS, telemarketingu lub wysyłki bezpośredniej);

  (h) wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do kontaktowania się z osobami fizycznymi, firmami lub innymi osobami lub podmiotami

  (i) używać lub kierować strony internetowej w celu interakcji z jakimkolwiek podmiotem, chyba że użytkownik jest do tego wyraźnie upoważniony;

  (j) wykorzystywać jakiejkolwiek infrastruktury strony internetowej, bezpośrednio lub pośrednio, do inicjowania, propagowania, uczestniczenia, prowadzenia lub podejmowania prób ataku, hakowania lub wysyłania wiadomości sieciowych zajmujących przepustowość, złośliwych lub potencjalnie szkodliwych do jakiegokolwiek urządzenia, niezależnie od tego, czy jest ono naszą własnością, czy nie

  (k) bezpośrednio lub pośrednio kopiować, publikować, modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób próbować uzyskać lub uzyskać dostęp do struktury lub kodu źródłowego Witryny (w celu tworzenia dzieł pochodnych na podstawie kodu źródłowego lub w inny sposób);

  (l) korzystania z Witryny lub uzyskiwania do niej dostępu w celu agregowania podobnych lub konkurencyjnych produktów lub usług lub ujawniania jakichkolwiek analiz porównawczych lub badań porównawczych dotyczących produktów jakimkolwiek stronom trzecim;  (m) sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, przenosić, dystrybuować lub dzierżawić dostępu do Witryny  (o) udostępniać Witryny osobom trzecim za pośrednictwem prywatnej sieci komputerowej  (p) edytować lub w inny sposób zmieniać treści lub papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub skopiowanych z naszej strony internetowej  (q) korzystania z Witryny w sposób zabroniony przez jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacje mające zastosowanie do korzystania z Witryny  (r) zadawać nielegalnych pytań lub wysyłać nielegalnych zamówień; lub  (s) składać spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych zamówień.

  12.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wobec nas odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty, zobowiązania, koszty lub wydatki poniesione przez nas w wyniku lub w związku z jakimkolwiek zabronionym działaniem wykonanym lub autoryzowanym przez użytkownika.  12.3 Użytkownik zobowiązuje się powiadomić nas tak szybko, jak to możliwe, gdy dowie się, że dana osoba dokonuje czynu zabronionego. Użytkownik zapewni nam uzasadnioną pomoc w związku z wszelkimi dochodzeniami, które możemy podjąć w wyniku informacji przekazanych przez użytkownika w tym zakresie.  12.4 Użytkownik musi zapewnić, że wszelkie informacje przekazane nam za pośrednictwem naszej Witryny Internetowej lub w związku z naszą Witryną Internetową lub Produktami  (a) są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i niewprowadzające w błąd  (b) są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami  (c) nie narusza prywatności, ochrony danych, poufności, własności intelektualnej ani innych praw jakiejkolwiek osoby; oraz  (d) nie są obraźliwe, obelżywe, pornograficzne, zniesławiające, nierzetelne, wprowadzające w błąd, niezgodne z prawem lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.  12.5 Użytkownik niezwłocznie dostarczy wszelkie dokumenty lub inne informacje wymagane przez nas w celu weryfikacji jego tożsamości. Użytkownik będzie niezwłocznie aktualizować wszelkie przekazane nam informacje, tak aby wszystkie jego dane były zawsze kompletne i dokładne.  12.6 Użytkownik musi przestrzegać, a jego wyłączną odpowiedzialnością jest zapewnienie, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa w związku z korzystaniem z Witryny, niezależnie od tego, czy są one oparte na kraju zamieszkania użytkownika, miejscu, w którym uzyskuje on dostęp do Witryny, czy w inny sposób.  12.7 Prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail, jeśli dowiesz się o jakichkolwiek materiałach lub działaniach na naszej stronie internetowej, które naruszają niniejsze warunki.

  Łącza do witryny internetowej
  13.1 Łącza z naszej witryny internetowej do innych witryn internetowych i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Łącza do innych stron internetowych i zasobów z naszej Witryny nie powinny być interpretowane jako rekomendacja lub poparcie przez nas tych powiązanych stron internetowych lub zasobów lub jakichkolwiek informacji uzyskanych z nich.  13.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie mamy prawa ani kontroli nad treścią jakichkolwiek innych stron internetowych i zasobów, do których łącza lub odniesienia znajdują się na naszej stronie internetowej.  13.3 Użytkownik może umieszczać łącza do naszej Witryny pod warunkiem, że robi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje.  13.4 Użytkownik nie może umieszczać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieje.  13.5 Użytkownikowi nie wolno umieszczać linków do naszej witryny w witrynie, która nie jest jego własnością.  13.6 Użytkownikowi nie wolno umieszczać naszej Witryny w ramce na jakiejkolwiek innej witrynie, ani umieszczać linków do jakiejkolwiek części naszej Witryny innej niż Strona główna.  13.7 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczanie linków bez powiadomienia.  13.8 Witryna internetowa, do której prowadzi łącze, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami treści określonymi w naszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania (zob. sekcja 12 powyżej).  13.9 Prosimy o kontakt w celu uzyskania uprzedniej zgody na umieszczenie linku do naszej strony internetowej, który nie jest zgodny z niniejszym punktem 13.  Prawa własności intelektualnej
  14.1 Kod, struktura i organizacja Witryny są chronione prawami własności intelektualnej.  14.2 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej witryny internetowej oraz jej treści i materiałów na niej publikowanych. Utwory te są chronione przez obowiązujące przepisy prawa i traktaty na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.  14.3 Użytkownik może korzystać z Witryny i wszystkich treści w Witrynie wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami. Zawartość Witryny obejmuje treści dotyczące Produktów.  14.4 Użytkownik zgadza się powiadomić nas o wszelkich podejrzeniach naruszenia praw własności intelektualnej należących do nas.  14.5 Użytkownik nie może wykorzystywać naszych znaków towarowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że stanowią one część materiałów wykorzystywanych przez użytkownika (i dokładnie powielanych) zgodnie z klauzulą 13 powyżej.  Polityka prywatności
  15.1 Nasza Polityka Prywatności stanowi część niniejszych warunków, na podstawie których użytkownik może uzyskiwać dostęp do naszej witryny internetowej i korzystać z niej.  15.2 Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Używamy również plików cookie do śledzenia, w jaki sposób nasi klienci wolą przeglądać naszą witrynę. Akceptując niniejsze warunki, użytkownik wyraża również zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie w tym celu. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności.  15.3 Jeśli użytkownik przekaże nam swoje dane osobowe, będziemy przetwarzać te dane osobowe zgodnie z jego instrukcjami od czasu do czasu i podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych osobowych przed nieuprawnionym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.  15.4 O ile szczególne środki bezpieczeństwa nie są odpowiednie lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, informacje i dokumenty powstałe w ramach sprzedaży Produktów mogą być udostępniane między nami, a w szczególności takie informacje i dokumenty mogą być dostępne w formie elektronicznej dla każdego z naszych pracowników, członków kadry kierowniczej, konsultantów lub agentów.  Wirusy
  16.1 Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.  16.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej. Użytkownik musi korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.  16.3 Użytkownikowi nie wolno nadużywać naszej strony internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.  16.4 Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny internetowej, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna internetowa, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną internetową.  16.5 Użytkownikowi nie wolno atakować naszej witryny internetowej za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi".  16.6 Jeśli uznamy, że użytkownik naruszył postanowienia niniejszego punktu 16, jego prawo do korzystania z naszej witryny zostanie natychmiast odebrane. Możemy zgłosić każde naruszenie odpowiednim organom ścigania i zrobimy to, jeśli będziemy do tego zobowiązani przez obowiązujące prawo.  Odpowiedzialność
  17.1 Z zastrzeżeniem punktu 17.13, wyłączamy wszelką odpowiedzialność w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę wynikające z:  (a) Treści Osób Trzecich lub Treści Użytkownika;  (b) naszych treści, a w szczególności ich dokładności, kompletności lub aktualności  (c) produktów, a w szczególności jakości, obrazów, opisu lub specyfikacji, zgodności z opisem i uzasadnionej przydatności produktów do określonego celu  (d) poleganie na jakichkolwiek informacjach zawartych lub funkcjach dostarczonych na lub za pośrednictwem niniejszych Warunków lub naszej strony internetowej  (e) niemożność uzyskania dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek jej części, lub dostęp jest przerwany lub częściowy, lub działa z błędami, w dowolnym momencie; oraz  (f) niewykonanie przez nas jakiegokolwiek zobowiązania lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania, niezależnie od tego, czy powiadomimy o tym wcześniej, czy też nie, jeśli i w zakresie, w jakim niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym awarią telekomunikacyjną, awarią zasilania, terroryzmem, strajkami paliw, trudnymi warunkami pogodowymi, awarią komputera, niespełnieniem przez dostawców wymagań dotyczących dostaw, sporami pracowniczymi i nieobecnością personelu z powodu choroby lub obrażeń, a czas na wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania, na którego wykonanie ma to wpływ, zostanie odpowiednio przedłużony.  17.2 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika (czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób) wynikającej z niniejszych Warunków lub w związku z nimi za utratę zysku, utratę możliwości biznesowych, utratę wartości firmy, utratę przewidywanych oszczędności lub korzyści lub za pośrednie, szczególne lub wtórne straty lub szkody, nawet jeśli taka strata lub szkoda była racjonalnie przewidywalna lub odpowiednia strona była świadoma możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody.  17.3 Nasza odpowiedzialność wynikająca bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków (w tym z zakupu przez użytkownika Produktów od nas na podstawie niniejszych Warunków), lub która nie została w inny sposób wyraźnie wyłączona na mocy niniejszych Warunków, jest ograniczona do kwoty 1000 USD lub wielokrotności pięciokrotności ceny zapłaconej przez użytkownika za Produkty stanowiące podstawę odpowiedzialności, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Kwota tego ograniczenia odpowiedzialności zostanie pomniejszona o kwotę wszelkich niezapłaconych kwot należnych nam.  17.4 Wszelkie roszczenia którejkolwiek ze stron z tytułu naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób wynikające z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku od działania lub zaniechania, które rzekomo spowodowało stratę lub wydatek.  17.5 Z wyjątkiem zakresu, w jakim roszczenia nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez prawo, żadne roszczenie wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami nie może być wniesione przez użytkownika osobiście przeciwko któremukolwiek z naszych pracowników, urzędników, konsultantów lub innych przedstawicieli zaangażowanych w wykonanie odpowiednich zobowiązań.  17.6 Wszelkie oświadczenia lub gwarancje, zarówno umowne, jak i pozaumowne, oraz wszelkie gwarancje, warunki, postanowienia, zobowiązania i obowiązki dorozumiane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego, zwyczaju handlowego, praktyki handlowej lub w inny sposób (w tym dorozumiane gwarancje zadowalającej jakości, zgodności z opisem i rozsądnej przydatności do celu) są wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.  17.7 Przeciwko nam (w tym naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej lub konsultantom) może zostać wniesione tylko jedno roszczenie wynikające z jednego działania lub zaniechania. Działanie lub zaniechanie obejmuje zestaw powiązanych działań lub zaniechań, to samo działanie lub zaniechanie w zestawie powiązanych przyczyn powództwa lub podobne działania lub zaniechania w zestawie powiązanych przyczyn powództwa i obejmuje wszystkie roszczenia wynikające z jednej przyczyny powództwa.  17.8 Ograniczenia w niniejszym punkcie 17 mają zastosowanie do naszej całkowitej odpowiedzialności wobec użytkownika (w tym wszystkich innych osób trzecich, wobec których ponosimy odpowiedzialność, za naszą zgodą lub bez niej) w odniesieniu do jakiegokolwiek Roszczenia, a użytkownik i wszystkie takie inne osoby mogą wnieść Roszczenie przeciwko nam tylko raz w odniesieniu do tej samej Straty.  17.9 W przypadku zastosowania ograniczenia odpowiedzialności, niezależnie od kwoty, ograniczenie to będzie miało zastosowanie do całego świadczenia Usług lub dostawy Produktów przez nas i żadne oddzielne zbiorcze ograniczenia odpowiedzialności nie będą miały zastosowania do użytkownika, żadnej spółki należącej do grupy, do której należy użytkownik, ani żadnych osób wyznaczonych przez Użytkownika Biznesowego.  17.10 Jeśli ponosimy odpowiedzialność solidarną z inną stroną, będziemy zobowiązani do zapłaty na rzecz użytkownika jedynie części, którą można w uzasadniony sposób przypisać naszej winie. Nie jesteśmy zobowiązani do zapłaty na rzecz użytkownika części wynikającej z winy innej strony, za którą w innym przypadku odpowiedzialność ponosiłaby druga strona.  17.11 Nasza odpowiedzialność wobec użytkownika zostanie zmniejszona o część, za którą inna strona zostałaby uznana za odpowiedzialną, gdyby  (a) użytkownik również wniósł powództwo lub roszczenie przeciwko drugiej stronie; lub  (b) Wnieślibyśmy powództwo lub roszczenie przeciwko drugiej stronie na podstawie Rozporządzenia o Odpowiedzialności Cywilnej (Wkład) lub podobnego prawa w jakiejkolwiek innej właściwej jurysdykcji.  17.12 Przy ocenie, czy inne strony mogą ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika, nie bierze się pod uwagę niemożności dochodzenia przez użytkownika środków prawnych wobec innej strony z powodu ograniczenia środków prawnych wobec tej strony, braku zasobów tej strony lub polegania przez nią na wyłączeniach lub ograniczeniach odpowiedzialności lub faktu, że druga strona przestała istnieć.  17.13 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych warunkach nie mają wpływu na naszą odpowiedzialność za  (a) za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania  (b) za oszustwo lub lekkomyślne zlekceważenie obowiązków zawodowych;  (c) za jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć lub ograniczyć w jurysdykcji, której podlega dane roszczenie, w tym ograniczenia naszego prawa do ograniczenia naszej odpowiedzialności; oraz  (d) w każdym innym przypadku, aby ograniczyć naszą odpowiedzialność do kwoty niższej niż minimalna kwota, która może być wymagana w danych okolicznościach na mocy innych przepisów prawa lub regulacji dotyczących roszczenia, w którym to przypadku taka minimalna kwota zostanie uznana za zastępującą kwotę, która miałaby zastosowanie w innym przypadku.  17.14 Niniejsze postanowienia wyczerpują środki zaradcze dostępne dla strony lub osoby trzeciej przeciwko którejkolwiek ze stron wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi.  Odszkodowanie
  18.1 Użytkownik, na żądanie, w pełni zwolni Strony zwolnione z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, kosztów i strat jakiegokolwiek rodzaju, które Strony zwolnione z odpowiedzialności mogą ponieść w wyniku lub w związku z:  (a) jakimkolwiek istotnym naruszeniem przez użytkownika postanowień niniejszych warunków;  (b) wszelkimi oszustwami, zaniedbaniami, niewłaściwym postępowaniem lub lekkomyślnym lekceważeniem w związku ze zobowiązaniami użytkownika wynikającymi z niniejszych warunków; oraz  (c) korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej.  18.2 Będziemy uprawnieni do odzyskania wszystkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez nas w związku z roszczeniem objętym odszkodowaniem, a wszystkie takie koszty będą płatne na żądanie.  Zdarzenie siły wyższej
  19.1 Jeśli Zdarzenie Siły Wyższej trwa dłużej niż tydzień, możemy wypowiedzieć Warunki w trybie natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem i bez ponoszenia odpowiedzialności innej niż zwrot kosztów Produktu, za który Użytkownik już zapłacił, a który nie został jeszcze dostarczony.  19.2 Zastrzegamy sobie całkowitą swobodę wyboru rozwiązania, które wybierzemy, aby w pełni wypełnić nasze zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia Siły Wyższej.  Zmiany
  20.1 Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszy Regulamin. Powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach, które naszym zdaniem mogą mieć niekorzystny wpływ na użytkownika. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu. Aktualne warunki mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej i wszystkich produktów oferowanych za jej pośrednictwem.  20.2 Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmienione warunki, musi zaprzestać korzystania z naszej witryny internetowej lub zakupu naszych produktów.  20.3 Jeśli użytkownik wyraźnie zgodził się na niniejsze warunki, poprosimy go o wyraźną zgodę na wszelkie zmiany niniejszych warunków przed pierwszym zakupem produktów po wejściu zmiany w życie. Jeśli użytkownik nie wyrazi wyraźnej zgody na zmienione warunki w określonym przez nas terminie, musi zaprzestać korzystania ze strony internetowej lub zakupu naszych produktów.  Naruszenie regulaminu przez użytkownika
  21.1 Bez uszczerbku dla innych naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób lub mamy uzasadnione podejrzenie, że użytkownik naruszył niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy:  (a) wysłać użytkownikowi jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;  (b) tymczasowo zawiesić dostęp użytkownika do naszej witryny internetowej  (c) zaprzestać przetwarzania zamówienia  (d) odmówić przyjęcia jakiejkolwiek płatności od użytkownika  (e) trwale odmówić użytkownikowi dostępu do naszej witryny internetowej  (f) odmówić komputerom z adresem IP użytkownika dostępu do naszej witryny internetowej  (g) skontaktować się z jednym lub kilkoma dostawcami usług internetowych i poprosić ich o zablokowanie dostępu do naszej witryny; lub  (h) podjąć kroki prawne przeciwko użytkownikowi, czy to z powodu naruszenia umowy, czy z innego powodu.  21.2 Jeśli zawiesimy, zabronimy lub zablokujemy dostęp użytkownika do naszej witryny internetowej lub jakiejkolwiek jej części, użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych działań w celu obejścia takiego zawieszenia, zakazu lub blokady.  Wypowiedzenie i zawieszenie
  22.1 Użytkownik może zakończyć korzystanie z witryny w dowolnym momencie.  22.2 Możemy zawiesić udostępnianie Witryny w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez.  22.3 Z zastrzeżeniem punktu 22.2, możemy zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do niniejszej witryny internetowej, jeśli korzystanie przez użytkownika z witryny internetowej powoduje lub grozi spowodowaniem odpowiedzialności prawnej jakiegokolwiek rodzaju lub w inny sposób zakłóca korzystanie z witryny internetowej przez inne osoby.  22.4 Jeśli zawiesimy lub zakończymy dostęp użytkownika do Witryny, dołożymy starań, aby powiadomić go o tym z wyprzedzeniem. Niemniej jednak możemy, według własnego uznania, natychmiast zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do Witryny bez powiadomienia.  22.5 Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie zawsze dostępna lub będzie działać nieprzerwanie. Możemy przerwać, zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej strony internetowej z przyczyn biznesowych lub operacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o każdym zawieszeniu lub wycofaniu. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnego odszkodowania ani innej płatności z tytułu przerwania, zawieszenia, wycofania lub modyfikacji strony internetowej.  Konsekwencje rozwiązania umowy
  23.1 Po rozwiązaniu niniejszych Ogólnych Warunków, wszelkie zobowiązania do zapewnienia Wsparcia Klienta natychmiast ustaną.  23.2 W żadnym wypadku użytkownik nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu utraty praw, utraty wartości firmy lub jakiegokolwiek innego rodzaju szkody po rozwiązaniu niniejszych Warunków Ogólnych z jakiegokolwiek powodu.  23.3 Wypowiedzenie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie będzie miało wpływu na żadne inne prawa już nabyte i nie będzie miało wpływu na postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, które zgodnie z ich postanowieniami mają wejść w życie lub pozostać w mocy po ich wygaśnięciu. Punkty 17 (Odpowiedzialność) i 18 (Odszkodowanie) pozostaną w mocy nawet po rozwiązaniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.  Postanowienia ogólne
  24.1 Użytkownik nie może przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków.  24.2 Prawa, uprawnienia i środki zaradcze określone w niniejszych warunkach mają (o ile wyraźnie nie określono inaczej) charakter łączny i nie wyłączają żadnych praw, uprawnień i środków zaradczych przewidzianych przez prawo lub w inny sposób.  24.3 Hosting Witryny zlecamy podmiotowi trzeciemu.  24.4 Jeśli ważność lub wykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w jakikolwiek sposób ograniczona przez obowiązujące prawo, postanowienie to będzie ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez takie prawo. Nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia nie wpływa na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia.  24.5 Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka prawnego przewidzianego w niniejszych Warunkach lub przepisach prawa nie stanowi zrzeczenia się tego prawa, uprawnienia lub środka prawnego. Zrzeczenie się przez nas naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków nie stanowi zrzeczenia się późniejszego naruszenia tego postanowienia ani zrzeczenia się naruszenia jakiegokolwiek innego postanowienia.  24.6 Wykonywanie praw stron wynikających z niniejszych Warunków Ogólnych nie będzie uzależnione od zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.  24.7 Niniejszy Regulamin ma na celu zapewnienie korzyści Spółce i Użytkownikowi i nie ma na celu zapewnienia korzyści ani możliwości egzekwowania go przez osoby trzecie.  Prawo właściwe


  25.1 Niniejsze Warunki, ich przedmiot i konstrukcja (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu chińskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.  25.2 Wszelkie spory, kontrowersje, różnice zdań lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi, w tym istnienie, ważność, interpretacja, wykonanie, naruszenie lub rozwiązanie niniejszych Warunków lub wszelkie spory dotyczące zobowiązań pozaumownych wynikających z niniejszych Warunków lub w związku z nimi, będą kierowane do arbitrażu zarządzanego przez Chiny obowiązującego w momencie złożenia zawiadomienia o arbitrażu i ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu. Prawem właściwym dla niniejszej klauzuli arbitrażowej jest prawo chińskie. Miejscem arbitrażu będą Chiny. Liczba arbitrów wynosi jeden. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim.  Warunki arbitrażu (wybiórcze)
  Opis struktury firmy.

  Towary oferowane na stronie www.zyna.pl nie są wyraźnie sprzedawane przez Zyna.

  Zyna. Oferowane towary są sprzedawane przez Sprzedającego (nazwa firmy

  wpisać firmę zagraniczną). Oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży zawierana jest pomiędzy kupującym a sprzedającym.

  Sprzedający. Zyna nie staje się w żaden sposób stroną tych umów.

  Zynaoferuje jedynie platformę pośredniczącą.

  Ogólne warunki obowiązujące między sprzedającym a kupującym znajdują się na końcu tego dokumentu.

  tego dokumentu. Uwaga: Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie między

  Kupującym a Sprzedającym i w związku z tym nie mogą być egzekwowane wobec Właściciela Witryny.

  Jeśli Sprzedawca ma siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej lub w Norwegii, Liechtensteinie lub Islandii, zastosowanie ma europejska dyrektywa dotycząca sprzedaży na odległość.

  Islandii, do zawieranych umów ma zastosowanie europejska dyrektywa dotycząca sprzedaży na odległość.

  Umowy. W związku z tym zastosowanie mają wszystkie prawa i gwarancje wymienione w tej dyrektywie.

  mają zastosowanie.

  Warunki mediacji

  Artykuł 1 - Definicje

  Do celów niniejszych Warunków mediacji stosuje się następujące definicje:

  Strona internetowa: www.Zyna.pl. Odnosi się to do udostępnionej platformy. Obejmuje ona również
  obejmuje również wszystkie subdomeny.

  Właściciel Witryny: Spółka Zyna z siedzibą i zarejestrowana w Hongkongu.
  Kupujący: osoba, która dokonuje zakupu od Sprzedającego za pośrednictwem powyższej strony internetowej.
  Sprzedawca: spółka zagraniczna, która jako producent lub dostawca sprzedaje towary Kupującemu.
  sprzedaje Kupującemu.

  `

  Artykuł 2 - Prawa Kupującego

  Jeśli Sprzedawca ma siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinie lub Islandii.

  Islandii, do zawieranych umów ma zastosowanie europejska dyrektywa dotycząca sprzedaży na odległość.

  Umowy. W związku z tym zastosowanie mają wszystkie prawa i gwarancje przewidziane w niniejszej dyrektywie.

  mają zastosowanie między innymi:

  Sprzedający musi przekazać kupującemu informacje o podatkach, płatnościach, dostawach i realizacji umowy w sposób jasny i
  umowy w sposób jasny i pisemny w rozsądnym terminie.

  Kupujący powinien otrzymać zamówienie w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin. W
  W przypadku, gdy produkt nie jest (lub przestał być) dostępny, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego.

  o tym fakcie. Wszelkie (przed)płatności zostaną zwrócone na konto Kupującego w terminie 30 dni, chyba że uzgodniono inaczej.

  chyba że Sprzedający dostarczy równoważny produkt.

  Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy przez co najmniej 14 dni, co oznacza, że Kupujący może zwrócić towar bez podania przyczyny.
  Jeśli nie ma powodu, Kupujący może zwrócić zakupiony towar. Wszelkie koszty wysyłki poniesione w takiej sytuacji

  w takiej sytuacji obciążają Kupującego. Wszelkie (nie)płatności muszą zostać zwrócone w ciągu trzydziestu dni.

  Zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

  Artykuł 3 - Usługa pośrednictwa

  Oferta towarów na stronie nie jest sprzedawana przez właściciela strony. Te
  towary są sprzedawane przez sprzedawcę. Przy zakupie towarów zawierana jest

  umowa kupna między Kupującym a Sprzedającym.

  Towary są sprzedawane za pośrednictwem Witryny przez Sprzedawcę.
  Właściciel Witryny świadczy usługę pośrednictwa na rzecz Sprzedawcy. Podczas zamawiania towarów
  za pośrednictwem Witryny, Właściciel Witryny jest upoważniony jako pośrednik w imieniu i na rachunek

  kupującego. Właściciel Witryny jest zatem upoważniony do złożenia zamówienia u Sprzedawcy w imieniu i na rachunek kupującego.

  zamówienia od Sprzedającego.

  Sprzedawca ma siedzibę poza Polska, dlatego towary, o których mowa, są importowane,
  Odbywa się to zawsze w imieniu Kupującego. Dodatkowe koszty, takie jak podatek VAT od importu i

  (celne) muszą być również ponoszone przez Kupującego.

  Płatności na rzecz właściciela strony internetowej są dokonywane wyłącznie z tytułu dostarczania i
  i utrzymania platformy mediacyjnej.  Artykuł 4 - Rozliczenie finansowe

  Płatność za zakupiony produkt jest dokonywana za pośrednictwem właściciela strony internetowej, a cena sprzedaży wynosi
  po odliczeniu wcześniej ustalonej opłaty maklerskiej na rzecz Sprzedawcy.

  Sprzedawca określa ceny stosowane na stronie internetowej.
  Sprzedawca płaci Właścicielowi witryny ustaloną kwotę za sprzedany produkt. Kwota ta jest określona w
  w innej umowie i obejmuje wyłącznie dostawę i utrzymanie platformy mediacyjnej.

  platformy mediacyjnej.

  Artykuł 5 - Reklamacje

  1 Kupujący może zgłaszać Sprzedającemu wszelkie reklamacje dotyczące wykonania umowy.

  do sprzedającego.

  2 Sprzedający odpowie na każdą otrzymaną skargę w ciągu czternastu dni.

  3 W przypadku niezadowolenia z procedury, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, kupujący może zwrócić się do

  do komisji rozjemczej europejskiej platformy ODR

  (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

  Interpretacja
  26.1 W niniejszych warunkach:

  "Umowa" oznacza zamówienie Użytkownika na Produkt lub Produkty zgodnie z niniejszym Regulaminem, które akceptujemy zgodnie z punktem 4.3;

  "Klient" oznacza każdą osobę, która składa zamówienie na Stronie Internetowej;

  "Adres Dostawy" oznacza adres dostawy określony w odpowiednim Zamówieniu;

  "Szacowana Data Dostawy" oznacza szacowaną datę dostawy Zamówienia;

  "Zdarzenie Siły Wyższej" oznacza jakiekolwiek zdarzenie lub warunek, który prowadzi lub skutkuje niewykonaniem lub opóźnieniem w wykonaniu przez nas jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych warunków, które jest spowodowane lub wynika z przyczyny pozostającej poza naszą kontrolą, która nie była spowodowana lub w znacznym stopniu przypisywana brakowi dołożenia przez nas należytej staranności w celu uniknięcia takiego niepowodzenia lub opóźnienia, i obejmuje wojnę lub zagrożenie wojną; katastrofę naturalną lub nuklearną, zamieszki lub rozruchy społeczne, pandemię, akt terroryzmu, złośliwe uszkodzenie, pożar lub powódź, zgodność z nowym prawem lub zarządzeniem organu rządowego lub sądowego, zamknięcie lotnisk lub portów lub jakikolwiek spór handlowy niezwiązany ze stroną, której dotyczy zdarzenie lub sytuacja powodująca przerwanie lub opóźnienie prac;

  "Zwolnione Strony" oznaczają nas, każdy Podmiot Stowarzyszony oraz ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, pracowników, wykonawców i przedstawicieli. "Prawa Własności Intelektualnej" oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym patenty, znaki towarowe, prawa do wzorów, prawa autorskie, prawa do baz danych, tajemnice handlowe i wszelkie prawa o podobnym charakterze;  "Zamówienie" oznacza zamówienie złożone za pośrednictwem naszej strony internetowej w celu zakupu od nas produktu lub produktów;  "Potwierdzenie Zamówienia" oznacza naszą wiadomość e-mail do użytkownika potwierdzającą jego Zamówienie zgodnie z punktem 4.3;  "Pośrednik Płatności" oznacza zewnętrznego dostawcę usług przetwarzania płatności, z którego usług korzystamy;  "Produkt" oznacza produkt oferowany na naszej Stronie Internetowej;  "Witryna" oznacza Witrynę;  "Infrastruktura Witryny" oznacza wszystkie nasze systemy (w tym kod), które ułatwiają, udostępniają lub opisują Witrynę;  26.2 Odniesienia do "Sekcji" oznaczają odniesienia do sekcji niniejszego Regulaminu.  26.3 Nagłówki służą wyłącznie wyjaśnieniu i nie mają wpływu na interpretację lub konstrukcję niniejszych Warunków.  26.4 Słowa oznaczające liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie. Słowa oznaczające płeć obejmują dowolną płeć, a odniesienia do osób obejmują osoby fizyczne, spółki, korporacje, firmy lub spółki osobowe.

  26.5 Firma pośrednicząca (my) informacje o firmie pośredniczącej

  AD hold

  Adres e-mail: kundeservice@zyna.pl  W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych Warunków, Witryny lub Produktów prosimy o przesłanie wiadomości e-mail.

  Customer service

  Our customer service department is available 24 hours a day, 7 days a week to answer all your questions.

  Secure check-out

  Easy and secure payments

  Quality guarantee

  We conduct daily market research for the lowest price guarantee.

  Free delivery

  Free delivery over 20$